Possible scenarios.

Фішка не в тому СРСР,  США, ЄС чи Китай програли або виграли у 1980-2023 роках.
СРСР пішов на випередження та самоліквідувався під керівництвом верхівки, місцевих еліт. Ми отримали величезний досвід життя «без держави», чого не мають мільйони пересічних людей в Європі, США, Азії.
В 2025-2050 роках «розберуть по гвинтику» більшість держав 20-21 століття. Головне в цей момент опинитись на територіях радіусом 100-200 км, де не буде війн, агресивних племен та  голодного і злого люмпену.
Створити племена, союзи племен, які забезпечать виживання та перехід до нової епохи. Краще звичайно не виживання, але заможне, якісне життя в 2050-2250 роках для всіх членів племен, популяції.


 Allow everyone to leave for the EU countries, the USA, following the example of the Jews 1700-2000 years ago.
 Wait for the outcome of Russia"s war with Poland in the next 10-50 years.
 To live in exile for a few hundred years, and then to revive the nation as Jews in 1947-2000.  You will still have to fight for the lands now or in hundreds of years.  In the following decades, the pressure of the yellow and black races on the white will increase.  There will be attempts to capture Europe from Asia and Africa.

 Look at Uman.  You will have an answer who will go.
 The scenario of the EU being taken over by emigrants from Africa was considered in 2010-2016.  There are 2 billion poor young people in Africa.  In Europe, 500 million are relatively rich, but a large part of them are old.  Look at Italy.  And they are restrained by the police, protected by the NATO army.  If 200-400 million young men aged 16-45 move from Africa in 2025-2050, what will old Europe oppose them?
 The EU countries created a "buffer zone" on the territories of Libya, Egypt, Morocco, and Algeria in the years 200-2011, which restrains the influx of blacks from the depths of Africa.  The Sahara desert is a natural barrier that is difficult to overcome.  Egypt, Algeria, Morocco under the control of NATO countries.  This will prevent blacks from "going to Europe" for several decades.
 How blacks want to get even with whites, claim centuries of humiliation, you can use the examples of France and the USA.

 There are examples of Kyiv, Kharkiv, and Chernihiv regions in March 2022, Zaporizhzhia, and Kherson regions in June-September 2023. What are the occupying troops of Buryats, Yakuts, Chechens, Ossetians, and Russians doing in a month.  Blacks or Asians in the EU will do the same.  Europeans, who did the same to the world in North and South America, Africa and Asia in the years 1600-1950, understand everything perfectly.
 Remember the years 1237-1241, the invasion from Asia.  2022 is only the first attempt at an invasion from Asia, there will be repeated attempts in the next five years.
 The Armed Forces must have the ability to destroy a million-strong enemy army at approaches 100-400 km from the borders of Ukraine in 2025-2050.

 It feels like people in the 4th-8th grades of the school skipped the history of mankind for the last three thousand years!

Можливі сценарії.
Дозволити всім виїхати в країни ЄС, США за прикладом євреїв 1700-2000 років тому.
Дочекатись результуту війни росії з Польщею у майбутні 10-50 років.
Пожити у вигнанні кілька сотень років, а потім відроджувати націю як євреї в 1947-2000 роках. Воювати за землі все одно доведеться зараз або через сотні років. В наступні десятиліття посилиться тиск жовтої та чорної рас на білу. Будуть спроби захопити Європу з Азії, Африки.

Подивіться на Умань. Матимете відповідь хто поїде.
Сценарій захоплення ЄС емігрантами з Африки розглядали у 2010-2016. В Африці 2 млрд бідного молодого населення. В Європі 500 млн відносно багатих, але значна частина старих. Погляньте на Італію. І це їх стримує поліція, захищає армія NATO. Якщо з Африки посуне 200-400 мільйонів молодих чоловіків 16-45 у 2025-2050 роках, що їм протиставить стара Європа?
Країни ЄС створили на територіях Лівії, Єгипту, Марокко, Алжиру в 200-2011 роках "буферну зону", яка стримує навалу чорних з глибин Африки. Пустеля Сахара є природним бар'єром, який важко подолати. Єгипет, Алжир, Марокко під контролем країн NATO. Це дозволить кілька десятиліть стримувати чорних від "походу в Європу".
Як чорні хочуть поквитатись з білими, заявляють про століття приниження можете на прикладах Франції, США.

Є приклади Київської, Харківської, Чернігівської областей у березні 2022, Запорізької, Херсонської області у червні-вересні 2023. Що роблять окупаційні війська бурятів, якутів, чеченців, осетинів, русских за місяць. Чорні або азіати в ЄС робитимуть те саме. Європейці, які робили зі світом схоже в Північній та Південній Америках, Африці та Азії в 1600-1950 роках все чудово розуміють.
Згадайте 1237-1241 роки, навалу з Азії. 2022 рік це лише перша спроба навали з Азії, в наступні п'ять років будуть повторні спроби.
В ЗСУ мають бути спроможності знищити мільйонну армію ворога на підступах в 100-400 км від кордонів України в 2025-2050 роках.

Таке відчуття, що люди в 4-8 класах школи історію людства останніх трьох тисяч років прогулювали!

P.S. Пропоную "подумати ірраціонально" і спрогнозувати дії українців після використання останнього аргументу у війні. Дрони, лендліз, військова допомога країн NATO це добре. Але уявіть "найкращий" варіант, коли ЗСУ звільняють в 2024-2027 роках окуповані з 2014 року території, знищують всі військові сили окупантів.
Що далі? Натиснуть кнопку? Ймовірність більше 90%. Які дії армії, населення, політиків, які вціліють після масованого удару по 6-12 основним містам?
Як довго після цього армія та країна зможе вести війну?

Де РВСП з ракетами дальністю 1-5 тисяч км?
Де РВТП з ракетами дальністю 50-1000 км?
Лише ядерна зброя з 1-5 тисяч боєголовок здатна перемолоти мегаполіси, порти, інфраструктуру противника.