Росія в Україні напрацьовує дуже важливий сучасний досвід ведення малої конвенціональної війни мінами та безпілотниками.
Країни НАТО цього досвіду не напрацьовують. Це буде дуже значна подальша перевага  у проксі конфліктах в третіх країнах. 
Так дійсно між Україною та Росією для Росії ведеться «дитяча» війна, на дитячому рівні. Я вже писав про таке, — Росія воює з великою форою! У України мізерні повітряні сили, нестача снарядів та дуже обмежені можливості бити по території Росії всіма видами озброєнь... 
Росія у цьому сенсі напрацювала досвід і намацала ефективні більш-менш рішення (КАБи та різнобарв'я комплексних ракетно-дронових атак «по провінціях»). 
  «ВІСЬ АНТИДЕМОКРАТІЙ» вирішила спробувати можливості такої ракетно-дронової війни «по-справжньому», на рівні справжнього протистояння з НАТО, коли таку атаку будуть зустрічати з доброю авіацією, та з_не_дуже_обмеженою_кількістю Петріотів. Іран показово прямо одразу після атаки включив платівку «Все-все, ми більше не будемо, давайте жити мирно». Це називається, — «вони просто спробували знищити ізраїльську державу без ядерки». Потужність удару на таку малу площу була достатня, щоб пошкодити важливу інфраструктуру і поставити Ізраїль на грань чи за грань подальшого державного існування. Тим більше — в оточенні великої кількості проксі ворогів. 
Скажімо прямо, — ця спроба не вдалася, але це був удар слабенького супротивника проти ППО та ПРО цілої коаліції НАТО... 
це фактично був перший потужний крок для тестування та самовдосконалення, для атаки на будь-яку з країн НАТО. ... будь то «Прибалтика» чи «Тайвань»... Це був дитячий легкий удар без авіації та КАБів... В принципі для українців результати такого удару були передбачувані. Я особисто не бачу іншої розумної мети такого удару ніж тест для подальшого самовдосконалення «проти НАТО». Хоча якийсь військовий чи дипломатичний збій, модифікація атаки,... могли привести до знищення держави Ізраїль, навіть без ядерки.

///EN
What terrible thing happened to the world between Iran and Israel.

In Ukraine, Russia is building up very important modern experience of waging a small conventional war with mines and drones.
NATO countries do not gain this experience. This will be a very significant further advantage in proxy conflicts in third countries.
Indeed, between Ukraine and Russia, for Russia, a "child"s" war is being waged, on a child"s level. I already wrote about this — Russia is fighting with a big head start! Ukraine has a meager air force, a shortage of shells, and very limited opportunities to hit Russian territory with all types of weapons...
In this sense, Russia has gained experience and found more or less effective solutions (anti-aircraft missiles and a variety of complex missile-drone attacks "in the provinces").
   "AXIS OF ANTI-DEMOCRACY" decided to try the possibilities of such a missile-drone war "for real", at the level of a real confrontation with NATO, when such an attack will be met with good aviation and with a_not_very_limited_number of Patriots. Iran demonstratively immediately after the attack turned on the album "That"s it, we won"t do it anymore, let"s live in peace." It is called — "they simply tried to destroy the Israeli state without a nuke". The power of the strike on such a small area was sufficient to damage important infrastructure and put Israel on the brink or beyond the brink of further state existence. All the more so — surrounded by a large number of proxy enemies.
Let"s put it bluntly — this attempt failed, but it was a blow by a weak adversary against the air defense and anti-aircraft defense of the entire NATO coalition...
it was actually the first powerful step for testing and self-improvement, for an attack on any of the NATO countries. ... be it "Prybaltika" or "Taiwan"... It was a childish light strike without aviation and air defense systems... In principle, for the Ukrainians, the results of such a strike were predictable. I personally do not see any other reasonable goal of such a strike than a test for further self-improvement "against NATO". Although some military or diplomatic failure, modification of the attack... could already lead to the destruction of the state of Israel, even without a nuclear weapon.