(UA/EN)
По-перше, набридла ця неправильна назва, по-друге, вона вам же і ускладнює роботу...
  Давайте подивимося правді в очі, відкриємо нещодавню історію.
  
 17.12.2021 Кремль висунув Ультиматум США та НАТО, в якому зокрема були вимоги:
" — Відмова США від створення військових баз у державах колишнього СРСР та припинення будь-якого військового співробітництва з ними (!!! — обмеження суверенітету США);
 - Зобов'язання США виключити подальше розширення НАТО на схід та відмову від прийому до Альянсу держав колишнього СРСР 
 (!!! — неадекватна військово-політична вимога до США яка є за межами компетенції США);
 - Невтручання у внутрішні справи, включаючи відмову від підтримки ... будь-яких дій(!!!), які мають на меті зміну політичного чи соціального устрою однієї зі сторін (!!! — неадекватна заборона на міжнародну діяльність громадських і політичних організацій, та  заборона боротьби за права людини); 
 - Виведення з території країн, які стали членами НАТО після 1997 року, всіх збройних сил та військової інфраструктури іноземних держав, які там виникли за наступні роки; (!!!  - Тут власне Путін вимагав заборону/демонтаж оборонної діяльності НАТО у країнах НАТО); "

За незгоду російські посадові особи погрожували "військово-технічними заходами", "поверненням Європи до жаху військового протистояння" та "створенням військових контрзагроз".
Все це в умовах, коли сама Росія  ВЕЛА ЗАГАРБНИЦЬКІ ВІЙНИ у сусідніх країнах (Молдова, Грузія, Україна). А Сполученим Штатам кремль при цьому хотів заборонити навіть будь-яке співробітництво з європейськими країнами на добрій волі та дружбі. Все це в умовах, коли Росія таємно масштабно вела вербування на компроматі та на корупції проти високопосадових осіб в США та в Європі, що є діями на рівні гібридної війни. Після негативної відповіді НАТО та США на ультиматум кремля у лютому 2022 року, Путін почав ОБІЦЯНІ ТА АНОНСОВАНІ "КОНТРЗАХОДИ" ШИРОКОМАСШТАБНОЮ ВІЙНОЮ в Україні. 

Отож я Вас дуже прошу, допоможіть Україні НЕ ТІЛЬКИ "в боротьбі за свободу". 
 Путін анонсував і розв'язав широкомасштабну війну в Україні задля анонсованих ним "обмежень природних прав та суверенітету США" та для  "демонтажу оборонного альянсу НАТО в країнах та партнерах НАТО". 
 Отже, допоможіть, будь ласка, УКРАЇНІ ЩЕ Й В ЦИХ ВІЙНАХ.
 Реально, прошу вас, — ДОПОМОЖІТЬ УКРАЇНІ ЩЕ У БОРОТЬБІ ЗА СУВЕРЕНІТЕТ США, 
 ПРОШУ, ДОПОМОЖІТЬ УКРАЇНІ У ВІЙНІ ЗА РЯТУВАННЯ, ЗА ГІДНІСТЬ ТА ЗА ПРИРОДНІ ПРАВА ОБОРОННОГО БЛОКУ НАТО, 
 ПРОШУ, ДОПОМОЖІТЬ УКРАЇНІ У ВІЙНІ У ВІЙНІ ПРОТИ НАЦИЗМУ ТА ПРОТИ КРИМІНАЛЬНИХ КЛАНІВ ЯКІ ЗАХОПИЛИ ВЛАДУ У ЯДЕРНІЙ КРАЇНІ.
 
 З щирою повагою до Вас і до того що Ви з Вашою командою робите задля свободи, людяності і демократії в світі.
 
 ==============
Mr. Biden, it is enough to help Ukraine only IN THE STRUGGLE FOR FREEDOM, help in ANOTHER as well!

Firstly, I am fed up with this incorrect name, secondly, it makes your work more difficult...
   Let"s face it, open up recent history.
  
  On 12/17/2021, the Kremlin issued an ultimatum to the US and NATO, which included the following demands:
" — The refusal of the USA to create military bases in the states of the former USSR and the termination of any military cooperation with them (!!! — limitation of the sovereignty of the USA);
  — The commitment of the USA to exclude the further expansion of NATO to the east and the refusal to accept the former USSR states into the Alliance
  (!!! — an inadequate military-political demand for the USA that is beyond the competence of the USA);
  — Non-interference in internal affairs, including refusal to support ... any actions (!!!) aimed at changing the political or social system of one of the parties (!!! — inadequate ban on international activities of public and political organizations, and prohibition of fighting for human rights);
  — Removal from the territory of the countries that became NATO members after 1997, of all the armed forces and military infrastructure of foreign states that arose there in the following years; (!!! — Here Putin actually demanded the ban/dismantling of NATO defense activities in NATO countries); "

For disagreement, Russian officials threatened "military-technical measures", "the return of Europe to the horror of military confrontation" and "the creation of military counter-threats".
All this in conditions when Russia itself WAGED WARS OF AGGRESSIVENESS in neighboring countries (Moldova, Georgia, Ukraine). At the same time, the Kremlin wanted to prohibit the United States from even any cooperation with European countries based on goodwill and friendship. All this in the conditions when Russia was secretly recruiting on a large scale for compromising and corruption against high-ranking officials in the US and Europe, which are actions at the level of hybrid warfare. After the negative response of NATO and the USA to the Kremlin"s ultimatum in February 2022, Putin launched the PROMISED AND ANNOUNCED "COUNTERMEASURES" WITH A LARGE-SCALE WAR in Ukraine.

So I am asking you very much to help Ukraine NOT ONLY "in the fight for freedom".
  Putin announced and unleashed a large-scale war in Ukraine for what he announced were "restrictions on the natural rights and sovereignty of the United States" and for the "dismantling of the NATO defense alliance in NATO countries and partners."
  So, please help UKRAINE STILL IN THESE WARS.
  Really, I am asking you — HELP UKRAINE STILL IN THE STRUGGLE FOR THE SOVEREIGNTY OF THE USA,
  PLEASE HELP UKRAINE IN THE WAR FOR RESCUE, FOR DIGNITY AND FOR THE NATURAL RIGHTS OF THE NATO DEFENSE BLOCK,
  PLEASE HELP UKRAINE IN THE WAR AGAINST NAZISM AND AGAINST THE CRIMINAL CLANS WHO HAVE TAKEN POWER IN A NUCLEAR COUNTRY.
 
  With sincere respect to you and to what you and your team are doing for freedom, humanity and democracy in the world.