• 9 місяців тому
  • Авто
  • 704
  • 1
  • 1
  • 1

Роздуми щодо "європейської забави"

Неодноразово на теренах Інтернету зустрічав вислів: "Європейська забава: раз у сто років зібратися разом і дістати по шапці від Росії". Звичайно, що замість "дістати по шапці" використовується інше слово, проте ставати на такий рівень я не бажаю. Цей вислів дуже популярний у наших сусідів, зрозуміло в яких.

Дуже цікаво, коли саме встигла виникнути така традиція? Навіть побіжний погляд на історію може виділити лише два таких випадки, проте з дуже великою натяжкою. Це російсько-французька війна 1812 року (Вітчизняна війна 1812 року) та Друга світова війна (для прибічників радянських традицій – Велика Вітчизняна). Подивимося на ці історичні події уважніше.

Російсько-французька війна 1812 року.

Розглянемо політичну карту Європи:

1. Королівство Португалія

2. Королівство Іспанія

3. Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії

4. Французька імперія

5. Сардинське королівство

6.Датсько-норвежське королівство

7. Королівство Пруссія

8. Австрійська імперія

9. Османська імперія

10. Швейцарія

11. Королівство Італія

12. Неаполітанське королівство

13. Королівство Швеція

14. Герцогство Варшавське

15. Держави Рейнського союзу (4 королівства, 5 великих герцогств, 12 герцогств, 15 князівств).

Таким чином отримуємо 13 держав і 2 збірні солянки (Швейцарія і Рейнський союз).

У поході на Росію брали участь військові контингенти наступних держав:

1. Королівства Португалії

2. Королівства Іспанії

3. Французької імперії

4. Королівства Пруссії

5. Австрійської імперії

6.Швейцарії

7. Королівства Італії

8. Неаполітанського королівства

9. Герцогства Варшавського

10. Держав Рейнського союзу (4 королівств, 4 великих герцогств, 7 герцогств, 4 князівств).

Таким чином, дві третини держав Європи відправили свої війська у похід на Росію. Здається цей факт підтверджує тезу щодо об'єднаного походу Європи на Росію. Тільки в наявності є нюанси.

Португальський легіон, 3 піхотних полки (6 батальйонів) і 1 полк кавалерії (4 ескадрони), загалом близько 5 тисяч чоловік. Величезний контингент! Проте це не були війська Королівства Португалії, цей легіон був сформований французами і питома вага португальців у ньому складала лише 20%. А регулярна армія Королівства Португалії в цей час, разом з британською армією Веллінгтона, вела бойові дії проти французів. Таким чином, Королівство Португалія із списку держав, які взяли участь у війні проти Росії в 1812 році, виключається.

На території Королівства Іспанії також проходили бойові дії, в ході яких регулярні та іррегулярні іспанські війська були союзниками британців та португальців, і аж ніяк не французів. А Іспанський легіон короля Іосифа на той час до іспанської армії ніякого відношення не мав, тому що був сформований французами і навіть не на території Іспанії. Таким чином, Королівство Іспанія з цього списку також виключається.

Трохи спірне питання щодо участі у війні 1812 року Королівства Пруссії та Австрійської імперії. Обидві держави, які мали значні збройні сили, відправили у похід більш ніж скромні військові контингенти, скоріше за все щоб просто "відбути номер". Але оскільки ці контингенти дуже активно брали участь у бойових діях, залишимо ці держави у списку.

Ну, і де тепер вся Європа, що напала на Росію в 1812 році? Навіть за розмірами територій виходить, у кращому випадку, половина Європи. А якщо почнемо рахувати усі держави, враховуючи дрібноту Рейнського союзу, картина буде ще більш сумна для прихильників даної теорії.

Таке ж цікаве та неоднозначне питання щодо Великої Вітчизняної війни (періоду Другої світової війни, в якому брав участь СРСР з 22.06.1941р. до 9.05.1945р.). Зараз заглиблюватися у термінологію немає бажання, хоча питання дуже цікаве. Залишу звичну для багатьох назву.

Так війська яких держав перетнули кордони СРСР у 1941 році? Відповідь проста:

1. Німеччина

2. Королівство Італія

3. Королівство Румунія

4.Королівство Угорщина

5. Перша Словацька республіка

6. Фінляндія

Шість держав! Усього шість! Де вся Європа? Агов? Частина країн окупована і припинила своє існування, частина мала нейтральний статус, а Великобританія продовжувала воювати з країнами осі.

Звичайно, що дехто може згадати про іспанську "Блакитну дивізію", або про Французький добровольчий легіон, а також різноманітних національних дивізіях СС. Таким панам я запропоную згадати про французьку ескадрилью, польські армії, чехословацький корпус, які також воювали на Східному фронті, але на боці СРСР. А якщо згадати усі частини вермахту та СС, які були сформовані з громадян СРСР, то можна договоритися і до терміну "громадянська війна".

"Європейська забава: раз у сто років зібратися разом і дістати по шапці від Росії". Яка красива легенда, а насправді – цинічна брехня.

_______________________________________________________________________________

Размышления о "европейской забаве"

Неоднократно на просторах Интернета встречал высказывание: «Европейская забава: раз в сто лет собраться вместе и получить люлей от России». Конечно, вместо «люлей» используется другое слово, но опускаться до такого уровня мне почему-то не хочется. Это высказывание очень популярно у наших соседей, понятно каких.

Вот просто интересно, когда успела сложиться такая традиция? Даже беглый взгляд на историю может вычленить всего два таких случая, да и то, с очень большой натяжкой. Это русско-французская война 1812 года (Отечественная война 1812 года) и Вторая мировая война (для сторонников советских традиций – Великая Отечественная). Посмотрим на эти исторические события более внимательно.

Русско-французская война 1812 года.

Рассмотрим политическую карту Европы:

1. Королевство Португалия

2. Королевство Испания

3. Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии

4. Французская империя

5. Сардинское королевство

6. Датско-норвежское королевство

7. Королевство Пруссия

8. Австрийская империя

9. Османская империя

10. Швейцария

11. Королевство Италия

12. Неаполитанское королевство

13. Королевство Швеция

14. Герцогство Варшавское

15. Государства Рейнского союза (4 королевства, 5 великих герцогств, 12 герцогств, 15 княжеств)

Итого 13 государств и 2 сборные солянки (Швейцария и Рейнский союз).

В походе на Россию участвовали воинские контингенты следующих государств:

1. Королевства Португалии

2. Королевства Испании

3. Французской империи

4. Королевства Пруссии

5. Австрийской империи

6. Швейцарии

7. Королевства Италии

8. Неаполитанского королевства

9. Герцогства Варшавского

10. Государств Рейнского союза (4 королевств, 4 великих герцогств, 7 герцогств, 4 княжеств).

Получается, что две трети государств Европы отправили свои войска в поход на Россию. В принципе вроде бы укладывается в концепцию объединённого похода Европы на Россию. Только вот маленькие нюансы.

Португальский легион, целых 3 пехотных полка (6 батальонов) и 1 полк кавалерии (4 эскадрона), всего около 5 тысяч человек. Громаднейший контингент! Но это не были войска Королевства Португалии, этот легион был сформирован французами и удельный вес самих португальцев в нём был около 20%. А регулярная армия Королевства Португалии в это время, совместно с британской армией Веллингтона, вела боевые действия против французов. Таким образом, Королевство Португалия из списка государств, участвовавших в войне против России в 1812 году, исключается.

На территории Королевства Испании также происходили боевые действия, в ходе которых регулярные и иррегулярные испанские войска были союзниками британцев и португальцев, а никак не французов. А участвовавший в походе Испанский легион короля Иосифа на тот момент к испанской армии никакого отношения не имел, так как тоже был сформирован французами и даже не на территории Испании. Таким образом, Королевство Испания из этого списка тоже исключается.

Немного спорный вопрос об участии в войне 1812 гола Королевства Пруссии и Австрийской империи. Оба государства, имевшие значительные вооруженные силы, отправили в поход более чем скромные воинские контингенты, скорее, чтобы «отбыть номер». Но поскольку эти контингенты довольно активно участвовали в боевых действиях, оставим эти государства в списке.

Ну, и где теперь вся Европа, напавшая на Россию в 1812 году? Даже по размеру территорий получается в лучшем случае половина Европы. А если начнём считать все государства, учитывая мелкоту Рейнского союза, картина будет ещё более удручающая для поклонников данной теории.

Такой же интересный и неоднозначный вопрос с Великой Отечественной войной (периодом Второй мировой войны, в котором участвовал СССР с 22.06.1941г. по 9.05.1945г.). Сейчас углубляться в терминологию не хочу, хоть вопрос и интересный. Оставлю привычное для многих название.

Итак, войска каких стран в 1941 году перешли границы СССР? Ответ прост:

1. Германия

2. Королевство Италия

3. Королевство Румыния

4. Королевство Венгрия

5. Первая Словацкая республика

6. Финляндия

Шесть государств! Всего шесть! Где вся Европа? Ау? Часть стран оккупирована и прекратила своё существование, часть имели нейтральный статус, а Великобритания продолжала воевать со странами оси.

Кто-то, конечно, вспомнит об испанской «Голубой дивизии», или о Французском добровольческом легионе, а также разных национальных дивизиях СС. Таким господам я предложу вспомнить о французской эскадрилье, польских армиях, чехословацком корпусе, которые тоже воевали на Восточном фронте, но на стороне СССР. А если вспомнить все части вермахта и СС, которые были сформированы из граждан СССР, то можно договориться и до термина "гражданская война".

«Европейская забава: раз в сто лет собраться вместе и получить люлей от России». Какая красивая легенда, а на деле – циничная ложь.

mikola.rudyak
Микола Рудяк

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації