Представники міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафта» оскаржили у суді «націоналізацію» компаній. Про це Групі 41 повідомили у Господарського суді Києва. Позовна заява надійшла 8 грудня від кіпрської фірми Littop Enterprises Limited. 

    Компанія просить визнати недійсним, зокрема, наказ командувача Сил логістики Збройних Сил України «Про примусове відчуження майна» №290 від 06.11.2022; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року №1320 в частині зміни власника в системі депозитарного обліку 13,6% ПАТ «Укртатнафта», що належать Littop Enterprises. 
    Компанія просить суд зобовязати командування Сил логістики Збройних Сил України розглянути питання тимчасового вилучення майна або частини майна ПАТ «Укрнафта» для використання його для потреб оборони та за необхідності тимчасово вилучити таке майно на час дії воєнного стану для відведення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України. 
   Як альтернативу «націоналізації» компанія пропонує надавати мобілізаційні замовлення ПАТ «Укрнафта». 
    Littop Enterprises просить визнати за нею право власності на 13,6% ПАТ «Укрнафта». 
     Офшорна компанія також намагається визнати недійсною довіреність Руслану Квітіну від 07.11.2022 року на представлення міністерства оборони на загальних зборах ПАТ «Укрнафта». 
   Суд вирішив повернути заяву позивачу, через об'єднання декількох позовних вимог, не пов`язаних між собою.
📪
Миноритарии оспорили национализацию «Укрнафты» и «Укртатнафты».

Представители миноритарных акционеров ПАО «Укрнафта» и «Укртатнафта» обжаловали в суде «национализацию» компаний. Об этом Группе 41 сообщили в Хозяйственном суде Киева. Исковое заявление поступило 8 декабря от кипрской фирмы Littop Enterprises Limited.
    Компания просит признать недействительным, в частности, приказ командующего Силами логистики Вооруженных Сил Украины «О принудительном отчуждении имущества» №290 от 06.11.2022; решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 06.11.2022 года №1320 в части смены владельца в системе депозитарного учета 13,6% акций ПАО «Укртатнафта», принадлежащих Littop Enterprises. 
    Компания просит суд обязать командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины рассмотреть вопрос о временном изъятии имущества или части имущества ПАО «Укрнафта» для использования его для нужд обороны и при необходимости временно изъять такое имущество на время действия военного положения для отвода угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранение угрозы опасности государственной независимости Украины.
   В качестве альтернативы «национализации» компания предлагает предоставлять мобилизационные заказы ПАО «Укрнафта».
    Littop Enterprises просит признать право собственности на 13,6% ПАО «Укрнафта».
     Оффшорная компания также пытается признать недействительной доверенность Руслану Квитину от 07.11.2022 года на представление министерства обороны на общем собрании ПАО «Укрнафта».
   Суд решил вернуть заявление истцу из-за объединения нескольких исковых требований, не связанных между собой.