ПАТ «Укрнафта», що передана в управління Міноборони через «військову необхідність», скоротило кількісний склад наглядової ради з 11 до 5 членів та позбавилася незалежних директорів, яких раніше було 6. Про це йдеться у статуті компанії, схваленому на позачергових зборах 6 грудня, повідомляє Група 41. Попередня версія статуту ухвалена на зборах 17 листопада. 

Розширені повноваження загальних зборів щодо погодження значних правочинів. Якщо раніше залучати акціонерів було необхідно при правочинах сумою 50% та більше вартості активів, то тепер такий поріг зменшено до понад 25%. Рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.


З'явився пункт про те, що загальні збори обирають та припиняють повноваження директора, який призначається на три роки, затверджують умови трудового контракту та розмір його винагороди. 
Загальні збори отримали право обирати аудитора. 


Кворум у три четверті голосів тепер не потрібен для прийняття кодексу корпоративного управління та положень про загальні збори, наглядову раду та директора.
Згідно із статутом, тепер не треба додатково розміщати інформацію про сбори у базі НКЦПФР. 


Якщо раніше головуючий та секретар загальних зборів обиралися загальними зборами акціонерів, то тепер цей пункт сформульовано трошки заплутано. Варто просто його процитувати: «Головуючий (Голова) та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами, Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів — акціонерами, які цього вимагають». З'явився пункт, що «секретарем загальних зборів може бути призначений корпоративний секретар товариства в разі прийняття наглядовою радою рішення про призначення (обрання) корпоративного секретаря товариства».


Відтепер протокол загальних зборів має скріплюватися додатково печаткою на підписом директора. 
Наглядова рада може відсторонити директора від виконання повноважень та обрати тимчасово виконуючого обов'язки. Для наглядової ради зменшили можливості щодо погоджень правочинів. Раніше цей орган міг давати дозвіл на угоди вартістю понад 25% до 50% активів. Зараз цей поріг знизили від 10% до 25%. Наглядова рада затверджує положення про корпоративного секретаря. 


Зроблено декілька технічних правок. Так, поняття «розміщення акцій» замінили на «емісію». 
З'явився пункт 1.16 про те, що товариство має круглу печатку. 
Складається враження, що статут готувався поспіхом, адже в двох місцях сталася помилка у нумерації пунктів статуту. Фактично двічі повторено речення щодо повноважень загальних зборів із вирішення інших питань: перший раз «згідно із статутом» другий раз «згідно із законом та/або статутом товариства». Також у двох місцях йдеться про повноваження загальних зборів приймати рішення за підсумками звіту директора.

 

«Государственной» «Укрнафте» сократили наблюдательный совет и дали круглую печать

ПАО «Укрнафта», переданное в управление Минобороны из-за «военной необходимости», сократило количественный состав наблюдательного совета с 11 до 5 членов и лишилось независимых директоров, которых раньше было 6. Об этом говорится в уставе компании, одобренном на внеочередном собрании 6 декабря, сообщает Группа 41. Предыдущая версия устава принята на собрании 17 ноября.


Расширены полномочия общего собрания по согласованию значительных сделок. Если раньше привлекать акционеров было необходимо при договорах суммой 50% и более стоимости активов, то теперь такой порог уменьшен до более 25%. Решение о предоставлении согласия на совершение такой сделки принимается общим собранием по представлению наблюдательного совета.


Появился пункт о том, что общее собрание избирает и прекращает полномочия директора, назначаемого на три года, утверждает условия трудового контракта и размер его вознаграждения.

Общее собрание получило право выбирать аудитора.
Кворум в три четверти голосов теперь не нужен для принятия кодекса корпоративного управления и положений об общем собрании, наблюдательном совете и директоре. Согласно уставу, теперь не нужно дополнительно размещать информацию о сборах в базе НКЦБФР.


Если ранее председательствующий и секретарь общего собрания избирались общим собранием акционеров, то теперь этот пункт сформулирован немного запутано. Стоит просто его процитировать: «Председательствующий (Председатель) и секретарь Общего собрания избираются Общим собранием, Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров – акционерами, которые этого требуют».

Появился пункт, что «секретарем общего собрания может быть назначен корпоративный секретарь общества в случае принятия наблюдательным советом решения о назначении (избрании) корпоративного секретаря общества».


Теперь протокол общего собрания должен скрепляться дополнительно печатью и подписью директора.
Наблюдательный совет может отстранить директора от исполнения полномочий и избрать временно исполняющего обязанности.

Для наблюдательного совета уменьшили возможности согласования сделок. Ранее этот орган мог давать разрешение на сделки стоимостью свыше 25% до 50% активов. Сейчас этот порог снизили от 10 до 25%. Наблюдательный совет утверждает положение о корпоративном секретаре.


Совершено несколько технических правок. Так, понятие «размещение акций» заменили на «эмиссию».
Появился пункт 1.16 о том, что у общества есть круглая печать. 
Создается впечатление, что устав готовился спешно, ведь в двух местах произошла ошибка в нумерации пунктов устава.

Фактически дважды повторяется пункт о полномочиях общего собрания по решению других вопросов: первый раз «согласно уставу» второй раз «согласно закону и/или уставу общества». Также в двух местах речь идет о полномочиях общего собрания принимать решение по итогам отчета директора.