«Підслідність» кримінальних правопорушень різним органам досудового розслідування, що визначена КПК, за своєю метою і завданням повинна слугувати, з одного боку — покращенню ефективності діяльності органів досудового розслідування, включно з їхньою певною спеціалізацією у сфері досудового розслідування окремих видів/складів таких правопорушень, а з іншого — сприяти якісному управлінню системою органів кримінальної юстиції та унеможливленню концентрації слідчої діяльності в одному-двох органах.

Крім того, є всі підстави припустити, що за задумом авторів багатофункціональної та багаторівневої «підслідності» створюються належні умови щодо можливих зловживань з боку органів досудового розслідування в умисному зволіканні досудового слідства/дізнання або відсутності належного контролю чи створення певних корупціогенних ризиків в їхній діяльності.

Аналіз підслідності та її реалізації в практиці органів досудового розслідування і процесуального керівництва свідчить, що заявлені мета і завдання підслідності далекі від оптимізації ефективності діяльності цих органів. 

обкладинка

Підслідність за складами злочинів:

Національна поліція     =  всі склади, крім тих, що віднесено до підслідності НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ;

Національне антикорупційне бюро   =  206 [-2]209210211354364-370410 ККУ + спеціальний суб'єкт + розмір   предмету або шкоди;

Державне бюро розслідувань      =   всі склади, крім ст. 422 ККУ + спеціальний суб'єкт;

Служба безпеки України       =  109, 110, 111, 112, 113, 114, 201,  265 [-1], 305, 328, 329, 330, 332 [-1], 332 [-2], 333, 334, 359,42243643744446447 ККУ; та якщо під час розслідування 328, 329 ККУ, будуть встановлені 422, 365, 366, 367, 425, 426 ККУ за винятком віднесення до підслідності НАБУ. 

Бюро економічної безпеки   = 204, 205 [-1], 212, 212 [-1], 216, 218 [-1], 219, 192, 199, 200, 222, 222 [-1], 358, 366 ККУ + спеціальний суб'єкт.

Кримінальним кодексом передбачено 447 номерів статей особливої частини, що містять 401 склад кримінальних правопорушень. Зазначені склади злочинів розподілено за підслідністю між П'ЯТЬМА органами досудового розслідування за різними критеріями, що включають:

При цьому зазначені критерії використано законодавцем не для всіх п'яти органів досудового розслідування, зокрема:

Слідчі Національної поліції повноважні розслідувати практично всі склади кримінальних правопорушень, що не віднесено до компетенції НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ. Всього — 360 складів кримінальних правопорушень. Спеціальні суб'єкти для розслідування злочинів слідчими Національної поліції — не передбачено.

Слідчі ДБР також повноважні розслідувати практично всі склади кримінальних правопорушень, крім ОДНОГО —  ст. 422 КК (Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості). Всього — 400 складів кримінальних правопорушень. Одночасно для повноважень слідчих ДБР передбачено додаткову умову щодо досудового розслідування діянь — наявність спеціального суб'єкта вчинення діяння. Перелік посад, які можуть обіймати підозрювані/обвинувачені особи, сягає  потенційно декількох сотень посад і, відповідно, тисяч державних службовців, які їх обіймають!

Детективи НАБУ мають обмежені повноваження щодо розслідування корупційних діянь, передбачених лише 13 складами злочинів. Одночасно для них діє критерій наявності спеціального суб'єкта вчинення таких діянь. Перелік посад, які можуть обіймати підозрювані/обвинувачені, становить потенційно декілька десятків (сотень?) посад і відповідної кількості державних службовців та прирівняних до них осіб!

Слідчі Служби безпеки розслідують 28 складів злочинів. Додаткового обов'язкового критерію щодо суб'єкта вчинення діяння для слідчих СБУ не передбачено.

Слідчі Бюро економічної безпеки мають повноваження розслідувати лише 7 складів злочинних діянь. При цьому всі ці діяння пов'язані зі спеціальним суб'єктом — платником податків, яких потенційно десятки тисяч!

Неоднозначність запроваджених критеріїв при формуванні «підслідності» декількох (П'ЯТИ!) органів досудового розслідування створює неабиякі складнощі і непорозуміння у функціонуванні цих органів та у процесуальному керівництві їхньою діяльністю.

  1. До таких складнощів та неузгодженостей треба віднести насамперед проблеми, що виникають у слідчих Національної поліції та Державного бюро розслідувань і детективів Національного антикорупційного бюро, адже на момент початку досудового розслідування (реєстрації заяви/повідомлення у ЄРДР) далеко не завжди в наявності є однозначна інформація щодо «спеціального суб'єкта/підозрюваної особи». Це призводить до ситуації, коли можливе неумисне або умисне порушення «правила підслідності», що призводить часто-густо до втрати оперативності в розкритті і розслідуванні кримінального правопорушення «по гарячих слідах» або ж до штучного зволікання з розслідуванням та ухвалення не завжди належним чином умотивованого рішення прокурора про передачу матеріалів кримінального провадження відповідному органу «за підслідністю». До цього також можуть додаватися причини оціночного критерію «неефективного досудового розслідування», що розв'язуються лише шляхом використання дискреційних повноважень прокурора.
  2. Такі самі причини неузгодженостей виникають у діяльності детективів НАБУ та слідчих СБУ. Яскравим прикладом такої «неузгодженості» останнім часом, зокрема, стали кримінальні провадження щодо подій, учасником яких став суддя Чаус. 
  3. Крім «непорозумінь і суперечок» у визначенні «підслідності», що постійно виникають між окремими органами досудового розслідування і прокуратурою, яка забезпечує процесуальне керівництво ВСІМА кримінальними провадженнями, що здійснюють усі слідчі та дізнавачі України, чинна у КПК «підслідність» створила додаткові проблеми для судової гілки влади як на стадії судового контролю за досудовим розслідуванням, так і на стадії судового процесу «по суті обвинувачення». Судова практика в таких ситуаціях є неоднозначною і часом суперечливою, що в кінцевому підсумку негативно впливає на ефективність усієї системи правосуддя.

Аналіз стану «підслідності» та ефективності кримінальної юстиції, враховуючи власний практичний досвід і результати наукових досліджень, дозволяє автору висловити пропозиції щодо можливих шляхів розв'язання наявних проблем, зокрема:

По-перше, враховуючи загальну концепцію КПК, необхідно здійснити диференціацію/розподіл «підслідності» фактів кримінальних правопорушень між різними органами досудового розслідування на етапі «початку досудового розслідування» лише за одним критерієм СКЛАДАМИ злочинів, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу. Критерії «суб'єктності та розмірів спричиненої шкоди/завданих збитків/розмірів предмету злочину» не повинні братися до уваги до моменту отримання слідчим неспростовних (для процесуального керівника) фактичних даних щодо цих критеріїв. Після отримання таких фактичних даних процесуальний керівник/керівник органу прокуратури повинні мати безумовні дискреційні повноваження щодо можливої передачі матеріалів кримінального провадження до іншого органу досудового розслідування або ж створення змішаної (слідчі різних ОДР) оперативно-слідчої групи для продовження і завершення досудового розслідування.

По-друге, враховуючи реалії функціонування нашої системи кримінальної юстиції, не виключаю законодавчу можливість погодження рішення процесуального керівника щодо подальшого, після отримання належної інформації про окремих спеціальних суб'єктів підозрюваної особи/осіб (державні службовці групи «А» та прирівняні до них особи) або  особливо великого розміру заподіяної шкоди/предмету кримінального правопорушення, визначення «підслідності» та/або створення «змішаної оперативно-слідчої групи» з керівником органу прокуратури або Генеральним прокурором чи його заступниками.

По-третє, законодавчо закріпити заборону судам відхиляти отриману законними методами і способами під час досудового розслідування доказову інформацію лише на підставі того, що вона була здобута «не тим органом досудового розслідування», за яким у КПК формально був закріплений той чи інший склад кримінального правопорушення.

На моє переконання, запропоновані заходи дозволять значно підвищити якість управління досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та його ефективність, що позитивно вплине на якість кримінального правосуддя в цілому.

Володимир Сущенко,
правник,
спеціально для JustTalk

 

Читайте та обговорюйте актуальні питання кримінальної юстиції у спільноті тих, хто від неї шаленіє:
доєднуйтеся до спільноти JustTalk у Facebook.

 

Додаток до статті: Таблиця «підслідності» за чинним КПК

 

ПІДСЛІДНІСТЬ

Національна поліція  
СКЛАД СУБ'ЄКТ

ВСІ, крім…

385386387388396 ККУ

209 і 209 [-1] ККУ
(крім НАБУ)
Будь-хто

 

Національне антикорупційне бюро  
СКЛАД СУБ'ЄКТ

364366 [-2]366 [-3]368368 [-5]369369 [-2]410 ККУ, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

Депутат ВР АРК, депутат обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадова особа органу місцевого самоврядування І та ІІ категорій 

 

розмір предмета кримінального правопорушення або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення кримінального правопорушення (якщо кримінальне правопорушення вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);

суддею (крім суддів ВАКС), суддею КСУ, присяжним (під час виконання ним обов'язків у суді), Головою, заступником, членом, інспектором ВРП, Головою, заступником, членом, інспектором ВККСУ;

206 [-2]209210211354 ККУ

працівник юридичної особи публічного права,

 

Державний службовець, посада якого належить до категорії «А»;

369ч.1 369 [-2] ККУ, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 ККУ або у пункті 1 цієї частини.

354364-370 ККУ =

прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-45-11 частини першої статті 15 Закону України «Про прокуратуру;

 

Службові особи НАБУ, заступник Генерального прокурора — керівник САП, прокурори САП — підслідність підрозділу внутрішнього контролю НАБУ

 

особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника митної служби III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби III рангу і вище;

 

військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

 

керівником суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків.

 

Державне бюро розслідувань  
СКЛАД СУБ'ЄКТ
Весь ККУ

Президентом, повноваження якого припинено, 

Прем'єр-міністром, 

Членом Кабінету Міністрів України,

проти встановленого порядку несення військової служби

крім ст. 422 ККУ

членом Національної ради України з питань телебачення/радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником,

 

членом ЦВК, народним депутатом України, Уповноваженим Верховної Ради України з ПЛ, 

Директором НАБУ, 

Генеральним прокурором, 

його першим заступником та заступником,

 

Головою НБУ, його першим заступником та заступником, 

Головою НАЗК, його заступником, 

Секретарем РНБОУ, його першим заступником та заступником,

 Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником,

  радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України,
  суддею, працівником правоохоронного органу, особою, посада якої належить до категорії «А»,
  службові особи НАБУ, заступник Генерального прокурора   керівником САП, прокурори САП,

 

Служба безпеки
 
СКЛАД СУБ'ЄКТ

109, 110, 110 [2], 111, 112, 113, 114, 114 [-1] ККУ

 

201, 201 [-1], 258- 258 [5], 265 [-1] ККУ

 

305, 328, 329, 330, 332 [-1], 332 [-2], 333, 334, 359 ККУ

 

422436, 437, 438, 439440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 ККУ

 
328, 329, 422 + 365, 366, 367, 425, 426 ККУ  

 

Податківці (БЕБ)

 

СКЛАД

СУБ'ЄКТ

204, 205 [-1], 212, 212 [-1], 216, 218 [-1], 219 ККУ

Платники податків

192, 199, 200, 222, 222 [-1], 358, 366 ККУ