Читаємо відповідні документи й пересвідчуємося, що це дійсно так…

                                                                                   1

                                                                            Рішення

                                           Ради національної безпеки і оборони України

                                                              від 14 травня 2021 року

                                      «Про невідкладні заходи з кібероборони держави»

   Констатуючи необхідність ужиття невідкладних заходів щодо створення умов для формування у системі Міністерства оборони України кібервійськ для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії у кіберпросторі, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

   Кабінету Міністрів України:

   1. Невідкладно з метою створення у системі Міністерства оборони України кібервійськ (виділено Г. М.) та набуття ними відповідних спроможностей здійснити розрахунки потреб щодо:

   обсягу матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідних для створення та  забезпечення належного функціонування кібервійськ;

   комплектування особового складу кібервійськ з урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб.

   2. За результатами розрахунків у двомісячний строкрозробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо створення та функціонування у системі Міністерства оборони України кібервійськ (виділено Г. М.).

   Секретар Ради національної безпеки і оборони України                                               О.ДАНІЛОВ

   Наголошую, що йдеться про невідкладні заходи із кібероборони держави, на котрі Зе клав свій х…й, себто гальмував виконання рішення РНБО України, 3 місяці й 12 днів аж до 26 серпня 2021 року, коли він ці заходи нарешті ввів у дію наведеним нижче своїм Указом!

                                                                              Указ

                                                       Президента України № 446/2021

                             «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України

                 від 14 травня 2021 року „Про невідкладні заходи з кібероборони держави“

                                                               від 26 серпня 2021 року

   Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

   1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року „Про невідкладні заходи з кібероборони держави“ (додається).

   2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

   3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

   Президент України                                                                                                       В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

   Але оця ганебна історія цим не закінчується…

                                                                                   2

                                                                            Рішення

                                          Ради національної безпеки і оборони України

                                                             від 14 травня 2021 року

                                                „Про Стратегію кібербезпеки України

   Розглянувши проект Стратегії кібербезпеки України, внесений Національним координаційним центром кібербезпеки, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

   1. Схвалити проект Стратегії кібербезпеки України і запропонувати її Президентові України для затвердження.

   2. Національному координаційному центру кібербезпеки у двомісячний строк розробити та подати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України План реалізації Стратегії кібербезпеки України.

   3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України:

   1) забезпечити виконання затвердженого згідно з пунктом 2 цього рішення Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України, передбачивши затвердження щороку, не пізніше початку відповідного планового року, комплексу заходів, узгоджених із плановими видатками державного бюджету;

   2) забезпечити інформування Ради національної безпеки і оборони України кожні півроку про стан реалізації Стратегії кібербезпеки України.

   4. Національному інституту стратегічних досліджень здійснювати наукове супроводження реалізації Стратегії кібербезпеки України.

   Секретар Ради національної безпеки і оборони України                                              О.ДАНІЛОВ

   Підкреслюю, що РНБО України схвалила вказану в своєму рішенні розміщену далі Стратегію 14 травня 2021 року!

                                                                              Стратегія

                                                                   кібербезпеки України

                            „Безпечний кіберпростір запорука успішного розвитку країни“

                                                          (з моїми скороченнями – Г. М.)

   1. Кібербезпека: глобальний контекст

   Забезпечення кібербезпеки є одним із пріоритетів у системі національної безпеки України (виділено Г. М.). Реалізація зазначеного пріоритету буде здійснюватися шляхом посилення спроможностей національної системи кібербезпеки для протидії кіберзагрозам у сучасному безпековому середовищі.

   ХХІ століття знаменується активним формуванням шостого технологічного укладу та ризиками, з якими стикається цивілізація внаслідок упровадження новітніх технологій.

Питома вага кіберзагроз зростає і ця тенденція в міру розвитку інформаційних технологій та їх конвергенції з технологіями штучного інтелекту в найближче десятиліття посилюватиметься. Зростання такого впливу на функціонування структур управління як національних, так і транснаціональних формує нову безпекову ситуацію. Між світовими центрами сили відбувається поділ сфер впливу у кіберпросторі, посилюється їх прагнення за рахунок такого поділу забезпечити реалізацію власних геополітичних інтересів (виділено Г. М.).

   Кіберпростір разом з іншими фізичними просторами визнано одним з можливих театрів воєнних дій. Набирає сили тенденція зі створення кібервійськ, до завдань яких належить не лише забезпечення захисту критичної інформаційної інфраструктури від кібератак, а й проведення превентивних наступальних операцій у кіберпросторі (виділено Г. М.), що включає виведення з ладу критично важливих об'єктів інфраструктури противника шляхом руйнування інформаційних систем, які управляють такими об'єктами.

   Російська Федерація залишається одним з основних джерел загроз національній та міжнародній кібербезпеці, активно реалізує концепцію інформаційного протиборства, базовану на поєднанні деструктивних дій у кіберпросторі та інформаційно-психологічних операцій, механізми якої активно застосовуються у гібридній війні проти України. Така деструктивна активність створює реальну загрозу вчинення актів кібертероризму та кібердиверсій стосовно національної інформаційної інфраструктури (виділено Г. М.).

   Прогнозується зростання інтенсивності міждержавного протиборства і розвідувально-підривної діяльності у кіберпросторі. Розширюється коло держав, які намагаються сформувати власну кіберрозвідку, оволодіти сучасними технологіями розвідувально-підривної діяльності у кіберпросторі, посилюють державний контроль за національними сегментами мережі Інтернет. При цьому поширюється інструментарій, що передбачає накопичення великих масивів інформації щодо поведінки людини, соціальних груп та використання сучасних досягнень у сфері штучного інтелекту. Посилюється тенденція здійснення розвідувально-підривної діяльності у кіберпросторі шляхом залучення спецслужбами окремих держав, насамперед Російської Федерації, міжнародних хакерських угруповань для реалізації кібервпливу

   Глобального масштабу набуває використання кіберпростору терористичними організаціями. Пріоритетними цілями кібертероризму залишаються об'єкти атомної енергетики, електро- та водопостачання, сфери електронних комунікацій, фінансової та банківської сфери, авіа- та залізничного транспорту, сховищ стратегічних видів сировини, хімічні й біологічні об'єкти тощо (виділено Г. М.).

   Нові виклики несе з собою перехід на 5G-мережі, функціонування яких кардинальним чином залежить від коректної роботи програмного забезпечення, що за рахунок новизни технології може мати нові, не передбачені загрози.

   Пандемія COVID-19 (як із нею боролися в Україні розповідає мій аналітичний матеріал „Ідіоти!“ – Г. М.) матиме довготривалий вплив на світовий порядок, посилюючи роль електронних комунікацій у повсякденному спілкуванні та роботі, що підвищує ступінь вразливості процесів обробки інформації, зокрема персональних даних. Це вимагає забезпечення належного рівня їх захищеності та змушує державу і бізнес впроваджувати додаткові механізми і заходи щодо належного функціонування і захисту всіх необхідних для життєдіяльності інформаційних ресурсів і систем

   Швидко змінюваний цифровий світ потребує формування більш збалансованої та ефективної національної системи кібербезпеки, яка зможе гнучко адаптуватися до змін безпекового середовища, гарантуючи громадянам України безпечне функціонування національного сегмента кіберпростору, передбачивши нові можливості для цифровізації всіх сфер суспільного життя (виділено Г. М.).

   Україна має бути здатною забезпечити свій соціально-економічний розвиток у цифровому світі, що вимагає набуття спроможності ефективно стримувати деструктивні дії в кіберпросторі, досягнення кіберстійкості на всіх рівнях та взаємодії всіх суб'єктів забезпечення кібербезпеки, яка ґрунтується на довірі.

   У такій ситуації актуальним є затвердження нової Стратегії кібербезпеки України, яка визначає пріоритети національних інтересів у сфері кібербезпеки, наявні та потенційно можливі кіберзагрози, цілі та завдання забезпечення кібербезпеки України з метою створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави (виділено Г. М.).

   Стратегія ґрунтується на положеннях Конституції України, законів України „Про національну безпеку України“ та „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України“, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про кіберзлочинність, Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392, Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої Указом Президента України від 5 березня 2019 року № 53, інших нормативно-правових актів.

   2. Стан реалізації Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96 (про цей Указ ідеться у параграфі „Стратегія кібербезпеки України“ мого дослідження „Про «ватників», дурнів, чистоплюїв і запізнілу реакцію…“ + Ч. 2 – Г. М.)

   Затвердження у 2016 році Стратегії кібербезпеки України стало важливим кроком у запровадженні підходів довгострокового планування в цій сфері. За роки реалізації Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96, було докладено зусиль до становлення та розвитку національної системи кібербезпеки. Важливим етапом її інституалізації стало прийняття Закону України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України“, який визначив правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки. Удосконалено нормативне забезпечення з питань кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, ухвалено порядок її визначення та загальні вимоги до її кіберзахисту.

   Утворено центри (підрозділи) забезпечення кібербезпеки або кіберзахисту в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Службі безпеки України, Національному банку України, Міністерстві інфраструктури України, Міністерстві оборони України, Збройних Силах України (виділено Г. М.).

   Розбудовується Національна телекомунікаційна мережа, утворюється Національний центр резервування державних інформаційних ресурсів, забезпечується функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки, діє урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

   З метою покращення координації діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку, утворено робочий орган Ради національної безпеки і оборони України – Національний координаційний центр кібербезпеки, рішення якого сприяють вирішенню найбільш складних проблем у цій сфері (виділено Г. М.).

   Активно розвивається співпраця у сфері кібербезпеки з іноземними партнерами (Сполученими Штатами Америки, Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, Федеративною Республікою Німеччина, Королівством Нідерланди, Японією тощо), поглиблюється співробітництво з ЄС та НАТО, проводяться кібернавчання за участю інших держав та міжнародних організацій.

   Започатковано проведення щорічного заходу – місяця кібербезпеки.

   Водночас діяльність суб'єктів національної системи кібербезпеки залишається недостатньо скоординованою і такою, що спрямована на виконання лише поточних завдань. За результатами експертних оцінок, стан реалізації Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96, за визначеними показниками не перевищує 40 відсотків. Невирішеними залишилися питання оперативного обміну інформацією про кіберзагрози, ефективної системи підготовки кадрів та дієвої моделі державно-приватного партнерства. Недостатніми є організація і проведення наукових досліджень у сфері кібербезпеки (так ви, „слуги народу“ – Зе-«слуги» або Зе-ко – коЗел, приведені до влади дебілами, як демонструє моя стаття «Дебіли обирають ідіотів!», тоді вже 2 роки керували Україною, про що йдеться в моїх роботах «Ідіоти керують дебілами!» та «Хто править Україною, або Українці, ви здуріли?!» + Ч. 2, й були зобов'язані за той час уже багато чого повирішувати із зазначених проблем – Г. М.)

   Нова Стратегія кібербезпеки України враховує попередній досвід і проблеми, стан кібербезпекового середовища на національному та міжнародному рівні, а також положення Стратегії кібербезпеки ЄС на цифрове десятиліття, стратегій кібербезпеки окремих держав – членів ЄС та держав – членів НАТО.

   3. Національний кіберпростір: виклики та кіберзагрози

   Викликами для України у сфері кібербезпеки є (виділено Г. М.):

   активне використання кіберзасобів у міжнародній конкуренції;

   змагальний характер розвитку засобів кібербезпеки в умовах швидких прогресуючих змін інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема хмарних та квантових обчислень, 5G-мереж, великих даних, Інтернету речей, штучного інтелекту тощо;

   мілітаризація кіберпростору та розвиток кіберзброї, що дає можливість приховано проводити кібератаки для підтримки бойових дій і розвідувально-підривної діяльності у кіберпросторі (виділено Г. М.);

   вплив пандемії COVID-19 на економічну діяльність та соціальну поведінку, що спричинив стрімку трансформацію і організацію значного сегмента суспільних відносин у дистанційному режимі з широким використанням електронних сервісів та інформаційно-комунікаційних систем;

   упровадження нових технологій, цифрових послуг та механізмів електронної взаємодії громадян з державою, що здійснюється безсистемно в частині заходів з кібербезпеки та без належної оцінки ризиків.

   Загрозами кібербезпеці України є (виділено Г. М.):

   гібридна агресія Російської Федерації проти України у кіберпросторі. Держава-агресор невпинно нарощує арсенал кіберзброї наступального призначення, застосування якої може викликати невиправні, незворотні руйнівні наслідки. Кібератаки Російської Федерації спрямовані, насамперед, на інформаційно-комунікаційні системи державних органів України та об'єкти критичної інформаційної інфраструктури з метою виведення їх з ладу (кібердиверсія), отримання прихованого доступу і контролю, здійснення розвідувальної та розвідувально-підривної діяльності. Кібератаки також активно використовуються державою-агресором як елемент спеціальних інформаційних операцій з метою маніпулятивного впливу на населення, втручання у виборчі процеси та дискредитації української державності (виділено Г. М.);

   кіберзлочинність, що завдає шкоди інформаційним ресурсам, суспільним процесам, особисто громадянам, знижує довіру суспільства до інформаційних технологій та призводить до значних матеріальних втрат. Набуває поширення використання кіберпростору для вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також кримінальних правопорушень, пов'язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, торгівлею людьми, незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших предметів і речовин, які загрожують життю та здоров'ю людей тощо;

   організовані та спонсоровані урядами інших держав кібератаки, що пов'язані з викраденням у політичних, економічних або військових цілях чутливої інформації (кібершпигунство) та здійсненням розвідувально-підривної діяльності. Особливостями таких кібератак є їх тривалість, складність та прихований характер, що ускладнює їх попередження, виявлення та нейтралізацію (виділено Г. М.);

   використання терористичними організаціями кіберпростору для вчинення актів кібертероризму, фінансової та іншої підтримки терористичної діяльності.

   Ураховуючи виклики та загрози, що постали перед Україною у кіберпросторі, критично зростає роль кібербезпеки в процесах цифрової трансформації держави.

   Передумови та чинники, які формують окреслені загрози (виділено Г. М.):

   висока технологічна залежність України від іноземних виробників продукції інформаційно-комунікаційних технологій (виділено Г. М.), відсутність системи оцінки відповідності такої продукції вимогам з безпеки, що підвищує ступінь уразливості інформаційної інфраструктури від незадекларованих функцій та звужує спроможності протидії кіберзагрозам;

   недосконалість нормативно-правової бази у сфері кібербезпеки (виділено Г. М.), а також її застарілість у сфері захисту інформації, повільна імплементація положень європейського законодавства, недостатня врегульованість цифрової складової розслідування кримінальних правопорушень, а також низький рівень правової відповідальності за порушення вимог законодавства у цій сфері;

   відсутність у значної частини державних органів відповідних структурних підрозділів, необхідного кадрового забезпечення та належного контролю за кіберзахистом, здійснення фінансування робіт із кіберзахисту за залишковим принципом (виділено Г. М.);

   відсутність системи незалежного аудиту інформаційної безпеки та механізмів розкриття інформації про вразливості в умовах динамічної цифровізації всіх сфер державного управління та життєдіяльності держави;

   невідповідність сучасним вимогам рівня підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань кібербезпеки та кіберзахисту (виділено Г. М.), зокрема неефективні механізми їх стимулювання до роботи в державному секторі;

   відсутність законодавчого акта про критичну інфраструктуру України та її захист, що значно ускладнює формування системи кіберзахисту такої інфраструктури (виділено Г. М.);

   незавершеність заходів з упровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту, яка відповідатиме сучасним загрозам, викликам у кіберпросторі та глобальним тенденціям розвитку індустрії кібербезпеки;

   відсутність системи підвищення цифрової грамотності громадян та культури безпекового поводження в кіберпросторі, низький рівень обізнаності суспільства щодо кіберзагроз та кіберзахисту (виділено Г. М.);

   відсутність дієвої системи інформаційно-аналітичного забезпечення кібербезпеки;

   недостатня захищеність від кібератак державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури;

   невідповідність вимогам законодавства стану захисту інформаційно-комунікаційних систем державних органів та суб'єктів господарювання (виділено Г. М.), в яких обробляється значна частина інформації з обмеженим доступом.

   4. Національна система кібербезпеки: засади розбудови

   Для подальшої розбудови національної системи кібербезпеки на засадах стримування, кіберстійкості, взаємодії необхідним є (виділено Г. М.):

   посилення спроможності національної системи кібербезпеки для унеможливлення збройної агресії проти України у кіберпросторі або з його використанням, нейтралізації розвідувально-підривної діяльності (виділено Г. М.), мінімізації загроз кіберзлочинності та кібертероризму (стримування);

   набуття здатності швидко адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх загроз у кіберпросторі, підтримувати та відновлювати стале функціонування національної інформаційної інфраструктури, насамперед об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (кіберстійкість);

   забезпечення розвитку комунікації, координації та партнерства між суб'єктами забезпечення кібербезпеки на національному рівні, розвиток стратегічних відносин у сфері кібербезпеки із ключовими іноземними партнерами, передусім з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та іншими державами – членами НАТО, співробітництво у цій сфері з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України (взаємодія)…

   Україна розбудовуватиме національну систему кібербезпеки, ґрунтуючись на (виділено Г. М.):

   всеохоплюючому розумінні та постійному аналізі глобальних трендів кібербезпекового середовища, неухильному захисті національних інтересів України у сфері кібербезпеки;

   перманентності заходів з перегляду та уточнення повноважень і відповідальності суб'єктів забезпечення кібербезпеки держави, удосконалення законодавства у сфері кібербезпеки та оперативності дій щодо його актуалізації відповідно до безпекових умов, що змінюються (виділено Г. М.);

   пріоритетності економічного і соціального розвитку суспільства;

   збалансованому забезпеченні потреб держави і прав громадян, дотриманні законності, повазі до основоположних цінностей, прав людини і громадянина;

   чіткому визначенні ролей та механізмів взаємодії під час розв'язання завдань кібербезпеки, стимулюванні до обміну інформацією, знаннями і досвідом;

   ризик-орієнтованому підході до забезпечення кібербезпеки;

   співпраці та інклюзивному діалозі всіх суб'єктів забезпечення кібербезпеки, зміцненні довіри, зокрема в рамках державно-приватного партнерства (виділено Г. М.);

   впровадженні сучасних принципів, методів, підходів та механізмів публічного управління у сфері кібербезпеки;

   збалансованому розподілі наявних матеріальних, фінансових та інших ресурсів (виділено Г. М.);

   проактивному підході до нейтралізації кіберзагроз;

   забезпеченні демократичного цивільного контролю за функціонуванням національної системи кібербезпеки (виділено Г. М.).

   5. Пріоритети забезпечення кібербезпеки України та стратегічні цілі

   Пріоритетами забезпечення кібербезпеки України є (виділено Г. М.):

   убезпечення кіберпростору задля захисту суверенітету держави та розвитку суспільства;

   захист прав, свобод і законних інтересів громадян України у кіберпросторі;

   європейська і євроатлантична інтеграція у сфері кібербезпеки (виділено Г. М.).

   Формування нової якості національної системи кібербезпеки потребує чіткого та зрозумілого визначення стратегічних цілей, що мають бути досягнуті протягом періоду реалізації цієї Стратегії.

   Для формування потенціалу стримування (С) необхідним є досягнення таких стратегічних цілей (виділено Г. М.):

   ціль С.1. Дієва кібероборона (виділено Г. М.) – Україна створить та забезпечить розвиток (у тому числі кадрово та технологічно) підрозділів з повноваженнями ведення збройного протиборства в кіберпросторі, сформує належну правову, організаційну, технологічну модель їх функціонування та застосування, забезпечить ефективну взаємодію основних суб'єктів національної системи кібербезпеки та сил оборони під час проведення заходів з кібероборони, належне навчання та фінансове забезпечення таких структур, систематичне проведення кібернавчань, оцінку спроможностей та ефективності підрозділів, розроблення та імплементацію індикаторів оцінки їх діяльності;

   ціль С.2. Ефективна протидія розвідувально-підривній діяльності у кіберпросторі та кібертероризму (виділено Г. М.) – Україна забезпечить безперервне здійснення контррозвідувальних заходів з виявлення, попередження та припинення розвідувально-підривної діяльності іноземних держав, актів кібершпигунства та кібертероризму, усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення для убезпечення інтересів держави, суспільства і окремих громадян;

   ціль С.3. Ефективна протидія кіберзлочинності (виділено Г. М.) – Україна забезпечить набуття правоохоронними органами та державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями спроможностей для мінімізації загроз кіберзлочинності, посилення їх технологічного і кадрового потенціалу для проведення превентивних заходів та розслідування кіберзлочинів;

   ціль С.4. Розвиток асиметричних інструментів стримування (виділено Г. М.) – Україна створить необхідні умови для забезпечення стримування агресивних дій у кіберпросторі проти України шляхом застосування економічних, дипломатичних, розвідувальних заходів, а також залучення потенціалу приватного сектору.

   Для набуття кіберстійкості (К) необхідним є досягнення таких стратегічних цілей (виділено Г. М.):

   ціль К.1. Національна кіберготовність та надійний кіберзахист (виділено Г. М.) – Україна запровадить і реалізує чіткі та зрозумілі для всіх заінтересованих сторін заходи щодо національної кіберготовності в інтересах забезпечення економічного добробуту та захисту прав і свобод кожного громадянина України. Україна посилить кіберготовність, що полягатиме у здатності всіх заінтересованих сторін, насамперед суб'єктів сектору безпеки і оборони, своєчасно й ефективно реагувати на кібератаки, забезпечити режим постійної готовності до реальних та потенційних кіберзагроз, виявляти та усувати передумови до їх виникнення, забезпечивши тим самим кіберстійкість, передусім об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Україна створить національну систему управління інцидентами;

   ціль К.2. Професійне вдосконалення, кіберобізнане суспільство та науково-технічне забезпечення кібербезпеки (виділено Г. М.) – Україна проведе докорінну реформу системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері кібербезпеки, а також здійснить заходи щодо збереження наявного кваліфікованого кадрового потенціалу суб'єктів кібербезпеки, стимулювання досліджень і розробок у сфері кібербезпеки з урахуванням появи нових кіберзагроз і викликів, створення національних інформаційних систем, платформ і продуктів. Вітчизняний науково-технічний потенціал першочергово залучатиметься до вирішення завдань забезпечення кібербезпеки держави (виділено Г. М.). Цифрові навички, кіберобізнаність щодо сучасних кіберзагроз та протидії ним стануть невід'ємними елементами освіти кожного громадянина України;

   ціль К.3. Безпечні цифрові послуги (виділено Г. М.) – Україна забезпечить досягнення балансу між потребами суспільства, вітчизняного ринку, економіки держави та необхідними заходами з кібербезпеки, а також надійність та безпеку цифрових послуг протягом усього їхнього життєвого циклу.

   Для вдосконалення взаємодії (В) необхідним є досягнення таких стратегічних цілей(виділено Г. М.):

   ціль В.1. Зміцнення системи координації (виділено Г. М.) – Україна створить умови для ефективної взаємодії суб'єктів забезпечення кібербезпеки в процесі розбудови та функціонування національної системи кібербезпеки, а також для результативних спільних дій під час попередження, відбиття та нейтралізації наслідків кібератак та кіберінцидентів, скоординує діяльність усіх заінтересованих сторін задля подолання надзвичайних (кризових) ситуацій у кіберпросторі;

   ціль В.2. Формування нової моделі відносин у сфері кібербезпеки (виділено Г. М.) – Україна запровадить сервісну модель державної участі у заходах з кіберзахисту, за якої держава сприйматиметься не як джерело вимог, а як партнер у розбудові національної системи кібербезпеки;

   ціль В.3. Прагматичне міжнародне співробітництво (виділено Г. М.) – Україна спрямує відносини з міжнародними партнерами як на розвиток взаємної довіри для спільної відповіді на кібератаки і подолання кризових ситуацій у кібербезпеці, так і на суто практичну співпрацю: обмін інформацією про кібератаки та кіберінциденти, проведення спільних кібероперацій та розслідування міжнародних кіберзлочинів, регулярні кібернавчання та тренінги, обмін досвідом та найкращими практиками. Україна забезпечить активну участь у діалозі в рамках міжнародних організацій щодо спільного вироблення норм поведінки у кіберпросторі та вдосконалення відповідної нормативно-правової бази (виділено Г. М.). Забезпечення координації з міжнародними партнерами здійснюватиметься Міністерством закордонних справ України.

  1. Стратегічні завдання

   Розбудова національної системи кібербезпеки на засадах стримування, кіберстійкості та взаємодії має здійснюватися шляхом виконання стратегічних завдань, спрямованих на досягнення визначених цілей.

   Для досягнення цілі С.1 Україна сформує систему дієвої кібероборони шляхом:

   утворення у системі Міністерства оборони України кібервійськ та забезпечення їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору (виділено Г. М.);

   запровадження ефективних механізмів взаємодії основних суб'єктів національної системи кібербезпеки та сил оборони в частині спільного виконання завдань кібероборони;

   розроблення та виконання плану кібероборони як складової частини плану оборони України (виділено Г. М.);

   проведення щонайменше двічі на рік спільних тематичних навчань із відповідними підрозділами держав – членів НАТО задля досягнення оперативної сумісності;

   створення MIL.CERT-UA в інтересах Міністерства оборони України та Збройних Сил України, налагодивши на постійній основі співпрацю із європейською військовою CERT-мережею (виділено Г. М.)…;

   запровадження у системі військово-патріотичного виховання та системі територіальної оборони навчальних програм підготовки та проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки (Стратегія є важливим документом, але й досить об'ємним, тому я не публікуватиму решту її викладок, оскільки вони не стосуються безпосередньо утворення кібервійськ – виділено Г. М.).

   Керівник Офісу Президента України                                                                                     А.ЄРМАК

   Й тут, як і в параграфі 1, Зе клав свій х…й на рішення РНБО України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України», себто гальмував виконання її рішення, так само 3 місяці й 12 днів аж до 26 серпня 2021 року, коли він це рішення нарешті ввів у дію наведеним нижче своїм відповідним Указом!

                                                                                  Указ

                                                         Президента України № 447/2021

                               «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України

                             від 14 травня 2021 року „Про Стратегію кібербезпеки України“

                                                                 від 26 серпня 2021 року

   Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

   1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року „Про Стратегію кібербезпеки України“ (додається).

   2. Затвердити Стратегію кібербезпеки України (додається).

   3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 (вона була отакого змісту: „2. Затвердити Стратегію кібербезпеки України (додається)“ – Г. М.) Указу Президента України від 15 березня 2016 року № 96 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України».

   4. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

   5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

   Президент України                                                                                                           В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

   Тобто, ще раз наголошую, Рада національної безпеки і оборони України приймає рішення «Про невідкладні заходи з кібероборони держави» (параграф 1) та «Про Стратегію кібербезпеки України» (параграф 2) 14 травня 2021 року, а ПреЗедент незрозуміло чому вводить їх у дію аж через 3 місяці й 12 днів – 26 серпня 2021 року: ось так Зе загальмував виконання рішень РНБО України, яку ж сам і очолює, й це при тому, що до кожного засідання Ради національної безпеки і оборони України всі проекти відповідних рішень уже готові! 

   Читайте продовження статті – ч. 2