Ч.2. (ч.1 знаходиться нижче)
Друга частина буде коротка, але дуже важлива, щоб її виділити окремою частиною. Справа в тому, що Іран наніс свій масований удар по Ізраїлю ОДРАЗУ ПІСЛЯ УСПІШНОЇ ПУТІНСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ АТАКИ ПО ЕЛЕКТРОГЕНЕРУЮЧИМ ПОТУЖНОСТЯМ УКРАЇНИ. Путіноїди вирахували, підібрали та апробували достатній удар для знищення електростанцій. Дуже вірогідно, що і Іран міг розраховувати на таке. 
  Ще. На мене насуває впевненість, що цей удар є значимою декларацією позиції Китаю у цьому протистоянні між демократіями та диктатурами. Попри те що п. Зеленському через тепло-магівські інформаційні ванни здається про «миролюбиві сигнали з Китаю» ***, я не вважаю, що Іран, економіка якого зараз стоїть на постачанні нафти в Китай, міг би завдавати такого удару без погодження з Китаєм. І цей факт агресивної атаки на рівні широкомасштабної війни говорить більше ніж будь-які там  примарні словесні «сигнали» з Китаю.
  
 *** — «Я хочу окремо подякувати зараз за зусилля Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію – за сигнали, які ми почули з Пекіна. Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах», — сказав п. Зеленський у своєму Telegram каналі. ... А от ... «Міністр фінансів США Джанет Йеллен на зустрічі з віце-прем'єром Держради КНР Хе Ліфеном у китайському Гуанчжоу в суботу, 6 квітня, попередила його про наслідки для китайського бізнесу у разі, якщо компанії країни будуть викриті у підтримці Росії у війні проти України. Агентство AFP уточнює, що глава американського Мінфіну заявила про це лише через кілька днів після того, як Вашингтон висловив стурбованість допомогою Пекіна у відновленні оборонно-промислової бази РФ.» Зеленський не пройшов «розумові тренінги»  від мене тому фраза: «Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України», з його уст може означати що завгодно,... скоріше за все, — якісь неадекватні мари, ... «за сигнали, які ми почули з Пекіна» не пойми від кого. І тут очевидно, що це просто — пустопорожня очевидна єрунда, що там «Китай може» та ще і в обмін на що. Головне питання у тому, ЩО ВІН ХОЧЕ І ЩО ВІН РОБИТЬ, а не в тому що він «може».

Ч.1. RE:
«Росія в Україні напрацьовує дуже важливий сучасний досвід ведення малої конвенціональної війни мінами та безпілотниками.
Країни НАТО цього досвіду не напрацьовують. Це буде дуже значна подальша перевага  у проксі конфліктах в третіх країнах. 
Так дійсно між Україною та Росією для Росії ведеться „дитяча“ війна, на дитячому рівні. Я вже писав про таке, — Росія воює з великою форою! У України мізерні повітряні сили, нестача снарядів та дуже обмежені можливості бити по території Росії всіма видами озброєнь... 
Росія у цьому сенсі напрацювала досвід і намацала ефективні більш-менш рішення (КАБи та різнобарв'я комплексних ракетно-дронових атак „по провінціях“). 
  „ВІСЬ АНТИДЕМОКРАТІЙ“ вирішила спробувати можливості такої ракетно-дронової війни „по-справжньому“, на рівні справжнього протистояння з НАТО, коли таку атаку будуть зустрічати з доброю авіацією, та з_не_дуже_обмеженою_кількістю Петріотів. Іран показово прямо одразу після атаки включив платівку „Все-все, ми більше не будемо, давайте жити мирно“. Це називається, — „вони просто спробували знищити ізраїльську державу без ядерки“. Потужність удару на таку малу площу була достатня, щоб пошкодити важливу інфраструктуру і поставити Ізраїль на грань чи за грань подальшого державного існування. Тим більше — в оточенні великої кількості проксі ворогів. 
Скажімо прямо, — ця спроба не вдалася, але це був удар слабенького супротивника проти ППО та ПРО цілої коаліції НАТО... 
це фактично був перший потужний крок для тестування та самовдосконалення, для атаки на будь-яку з країн НАТО. ... будь то „Прибалтика“ чи „Тайвань“... Це був дитячий легкий удар без авіації та КАБів... В принципі для українців результати такого удару були передбачувані. Я особисто не бачу іншої розумної мети такого удару ніж тест для подальшого самовдосконалення „проти НАТО“. Хоча якийсь військовий чи дипломатичний збій, модифікація атаки,... могли привести до знищення держави Ізраїль, навіть без ядерки.

///EN
What terrible thing happened to the world between Iran and Israel.

In Ukraine, Russia is building up very important modern experience of waging a small conventional war with mines and drones.
NATO countries do not gain this experience. This will be a very significant further advantage in proxy conflicts in third countries.
Indeed, between Ukraine and Russia, for Russia, a 'child's" war is being waged, on a child"s level. I already wrote about this — Russia is fighting with a big head start! Ukraine has a meager air force, a shortage of shells, and very limited opportunities to hit Russian territory with all types of weapons...
In this sense, Russia has gained experience and found more or less effective solutions (anti-aircraft missiles and a variety of complex missile-drone attacks "in the provinces").
   "AXIS OF ANTI-DEMOCRACY" decided to try the possibilities of such a missile-drone war "for real", at the level of a real confrontation with NATO, when such an attack will be met with good aviation and with a_not_very_limited_number of Patriots. Iran demonstratively immediately after the attack turned on the album "That"s it, we won"t do it anymore, let"s live in peace." It is called — "they simply tried to destroy the Israeli state without a nuke". The power of the strike on such a small area was sufficient to damage important infrastructure and put Israel on the brink or beyond the brink of further state existence. All the more so — surrounded by a large number of proxy enemies.
Let"s put it bluntly — this attempt failed, but it was a blow by a weak adversary against the air defense and anti-aircraft defense of the entire NATO coalition...
it was actually the first powerful step for testing and self-improvement, for an attack on any of the NATO countries. ... be it "Prybaltika" or "Taiwan"... It was a childish light strike without aviation and air defense systems... In principle, for the Ukrainians, the results of such a strike were predictable. I personally do not see any other reasonable goal of such a strike than a test for further self-improvement "against NATO". Although some military or diplomatic failure, modification of the attack... could already lead to the destruction of the state of Israel, even without a nuclear weapon."

  Part 2. 
The second part will be short, but it is very important to highlight it as a separate part. The fact is that Iran launched its massive attack on Israel IMMEDIATELY AFTER PUTIN"S SUCCESSFUL EXISTENTIAL ATTACK ON UKRAINE"S ELECTRICITY GENERATING POWERS. Putinoids calculated, selected and tested a sufficient strike to destroy the power plants. It is very likely that Iran could count on this.
   More. I am convinced that this strike is a significant declaration of China"s position in this confrontation between democracies and dictatorships. Despite the fact that Mr. Zelenskiy thinks about "peace-loving signals from China" *** through warm-magical information baths, I do not believe that Iran, whose economy now depends on the supply of oil to China, could strike such a blow without the agreement of China . And this fact of an aggressive attack at the level of a large-scale war says more than any ghostly verbal "signals" from China.
  
  *** — "I want to express my special thanks now for the efforts of Olaf, Mr. Chancellor of Germany, for his leadership and appropriate international communication — for the signals we heard from Beijing. China can really help restore a just peace for Ukraine, stability in international relations." — Mr. Zelensky said in his Telegram channel. ... And here ... "US Treasury Secretary Janet Yellen, at a meeting with Vice Premier of the State Council of the People"s Republic of China He Lifeng in Guangzhou, China, on Saturday, April 6, warned him about the consequences for Chinese business in the event that the country"s companies are exposed in supporting Russia in the war against Ukraine. The AFP agency clarifies that the head of the US Treasury stated this only a few days after Washington expressed concern about Beijing"s help in restoring the Russian defense and industrial base." Zelenskyi did not undergo "mental training" from me, so the phrase: "China can really help to restore a just peace for Ukraine" from his mouth can mean anything, ... most likely — some inadequate dreams, ... "for signals , which we heard from Beijing" do not understand from whom. And here it is obvious that this is just empty, obvious nonsense, that there "China can" and also in exchange for what. The main question is WHAT HE WANTS AND WHAT HE DOES, not what he "can".