На днях Кулебу розтягали на цитати і вони були досить мерзенні, такі начебто  Кулеба взагалі не дорожить відносинами з основними українськими міжнародними партнерами. 
Передивився я його імпровізоване чи інтерв'ю, чи діалог з якоюсь журналісткою на «єдино-марафоні»... 
Мені не здалося що Кулебу вже перевербувала п'ята колона Путіна. Просто здається, що він чи втратив можливості спілкуватися на адекватному рівні з міжнародними партнерами чи щось таке, — перейшов на «телешоу» .
  Але пану Кулебі точно треба перейти  на якийсь формат «офіційних_заяв_Міністерства_іноземних_справ», а не на якусь кухонну вільну болтовню з тіточками в ефірі. 
Зараз і Україна і партнери мають складну політичну ситуацію, всі, як стосовно зовнішньої, так і внутрішньої політики. 
Українцям, тим більше офіційним особам, зараз треба зважувати кожне слово, вивіряти формулювання, а не займатися експромтним КВН-ом, ризикуючи образити чи відвернути найважливіших друзів України.
Те, що Кулеба в цьому діалозі припустився браку, поганої роботи, — однозначно (звичайно, якщо це не була узгоджена з Білим домом інформаційна гра).

P.S. Вирішив пояснити, — просто Кулеба чи журналіст говорить якесь контекстне речення з означеним контекстом, потім наступним реченням Кулеба щось там говорить про те як діяти стосовно  цього попередньо сказаного,... а потім російські ЗМІ беруть без цього контекстного речення просто пишуть Кулеба сказав таке і виглядає це мерзенно. Не можна офіційній особі яка уповноважена представляти Україну так по-дитячому підставлятися.

///EN
Is Kuleba also under suspicion of treason?

The other day, Kuleba was stretched for quotes and they were quite despicable, it seems that Kuleba does not value relations with the main Ukrainian international partners at all.
I rewatched his impromptu interview or dialogue with some journalist at the "single-marathon"...
It didn"t seem to me that Kuleba was already being recruited by Putin"s fifth column. It just seems that he either lost the opportunity to communicate at an adequate level with international partners or something like that — he switched to a "television show".
   But Mr. Kuleba definitely needs to switch to some format of "official_statements_of_the_Ministry_of_Foreign_Affairs", and not some kind of free kitchen chatter with aunties on the air.
Currently, both Ukraine and its partners have a difficult political situation, both in terms of foreign and domestic policy.
Ukrainians, especially officials, now need to weigh every word, check wording, and not engage in impromptu KVN, risking offending or alienating the most important friends of Ukraine.
The fact that Kuleba in this dialogue assumed a lack, a bad job, is clear (of course, if it was not an informational game coordinated with the White House). 

P.S. I decided to explain — simply Kuleba or a journalist says some contextual sentence with a specified context, then in the next sentence Kuleba says something about how to act in relation to this previously said... and then the Russian mass media take without this contextual sentence just write Kuleba said this and it looks disgusting. An official who is authorized to represent Ukraine cannot pretend in such a childish way.