Культурна Доктрина – «Гелійський Стандарт».

"Гелійський Стандарт" являється науково - філософською парадигмою нового часу. Вона являється своєрідною альтернативною світоглядною конструкцією, способом мислення та взаємодії з живим світом. Гелійський Стандарт це "Сфера Розуму", яка в свою чергу являється "Сферою Благості", "Сферою Любові".

До «Сфери Розуму» відноситься і духовна дисципліна; людська індивідуальна і колективна та загальноприродня і планетарна, які системно пов'язані і діють цілісно в унісон від мікро до макрорівнів (від атомів до галактик). Сфера Розуму являється в нашому розумінні найхарактернішим визначення «Вищого Абсолюта» творящого цей світ, який знаходиться та являється невідємною частиною вього живого. В архаїчних культурах «Цілісна Сфера Розуму» визначається, як Бог, Універсум, Дух та інше.

У Ведичній культурі "Сфера Розуму" конструювала цей світ трьома первинними силами: Творча сила (Крішна), яка народжувала та впроваджувала нові життєві концепти, Зберігаюча сила (Вішна), яка зберігала всі системнозвязані життєві робочі схеми та конструкції(закон збереження енергії) та Руйнівна сила (Шива), яка знищувала все старе, потворне, недосконала, щоб воно знову мало шанс переродитись в кращій формі. Ті ж самі первинні сили закладені в кожну людину. Такіж сили повинні бути закладені в державу.

Гелійський Стандарт опирається на науку, філософію, культуру та тримає чіткий стержень природніх та загальнолюдських цінностей. Гелійський Стандарт поза релігією, та радше за все оперує філософією та точними науками.

Гелійський Стандарт розприділяє формування людства на чотири етапи :

-Проста Людина .Формування тіла з живої природи – найдовший період в результаті якого появилась проста людина з тваринними інстинктами та рефлексією. Завершується період формуванням людини інтуїтивної.

-Інтуїтивна Людина. Вона сприймає та взаємодіє з світом за допомогою інтуїції та інтуїтивної системи сприйняття і взаємодії. Цей період формує магічний (шаманізм) і міфологічний опис світу, як систему взаємодії між собою та світом ( в цей період з’являється міфологія, як спосіб пояснення та взаємодії зі світом). Виникають перші релігії. Завершується період формуванням людини логічної, яка оперує логікою.

-Логічна Людина. Вона починає відкривати для себе сферу логосу (розуму), формує перші логічні пояснення, обгрунтування та дослідження. Виникають філософські школи, інженерія, перші добре організовані технологічні та суспільні процеси (поліси, демократія, акведуки та інші античні технології). Яскраві представники першопрохідців: Піфагор, Сократ, Платон, Архімед… логічна людина створює античний світ проходить через середньовіччя та завершує власне формування з паростками першої науково - технологічної революції, яку починають творити такі особистості, як Да Вінчі, Галілео, Лейбніц, Копернік та інші.

-Розумна Людина. Знаюча Людина являється уже високорозвиненою духовною особистістю. Вона володіє системними практичними знаннями, здатна впливати та відтворювати матерію, починає народжувати перші технології та технологічні процеси. Вона зароджує та формує сучасну цивілізацію в якій живемо тепер. Яскраві представники людини знаючої: Тесла, Вернадський, Полюй та інші науковці, які формували елементи матриці сучасної цивілізації.

Період Знаючої Людини найшвидший та найкоротший етеп в цілісному розвитку людства та планети, її завершальна фаза, коли людина завершить власну еволюцію та стане духовною особистістю у високотехнологічному та екологічному світі. І таке людство буде являтись розумом та інтелектом живої планети її рушійною силою. Тоді і сама земля вступить у свою завершальну фазу дозрівання, вона трансформується в Ноосферу в сферу розуму, в духовну сферу. І тоді наступить «Золота Ера», яка так часто описана в різного роду архаїчних релігійних та філософських текстах ( завершення формування Розумної чи Знаючої людини буде приблизно 2112р, тобто на наших очах і з нашою участі відбувається кульмінація еволюції, як людини розумної так і розумної планети) .

Гелійський Стандарт наслідує та продовжує парадигму «Ноосфери Вернадського»

Початок Ноосфери доцільно визначити з того часу, коли розумові дії людей досягли за силою впливу на геосферу і біосферу потужності «геологічної сили».
Фази розвитку Землі відповідно до теорії Вернадського про Ноосферу:
• Геосфера (нежива природа)
• Біосфера (жива природа)
• Ноосфера (сфера розуму як "геологічної сили").

Біосфера утворюється взаємодією всіх організмів на Землі, а ноосфера складається усіма розумами, що взаємодіють — у теперішній час це частина планети й навколопланетного простору.
Ноосфера розширюється у просторі шляхом пізнання людьми ближнього і далекого космосу - за допомогою телескопів і радіостанцій, космічних апаратів.

Складові частини Ноосфери:
• антропосфера (сукупність людей як організмів),
• техносфера (сукупність штучних об'єктів, створених людиною та природних об'єктів, змінених в результаті діяльності людства),
• соціосфера (сукупність соціальних факторів, характерних для даного етапу розвитку суспільства і його взаємодії з природою).

Стадії розвитку ноосфери:
• Ноосфера у стадії становлення - у процесі стихійного розвитку з моменту виникнення «людини розумної»;
• Ноосфера свідомо удосконалюється спільними зусиллями людей в інтересах як людства в цілому, так і кожної окремої людини.

Концепція Ноосфери є корисною для кращого розуміння процесу розвитку людства, вирішення міжнаціональних і міжрегіональних проблем, екологічних проблем, проблем війни і миру, ін. Неправильний розвиток Ноосфери може привести до того, що вона знищить людство, саму себе і можливо Біосферу.
Концепція Ноосфери гармонійно доповнює концепцію Бога і може використовуватися спільно або автономно для створення досконалих інформаційних, технологічних та життєвих систем.

Гелійський Стандарт ініціює створення «Мережевого Універстиету», який в майбутньому замінить стандартні релігійні та освітні об’єкти та стане універсальною системою набуття системи знань «Людини Розуму» та формування Знаючої, Розвинутої, Спосібної, Благісної та Духовної Людини майбутнього, особистості золотої ери, яка уже на носі. Дякую.

oleg.onats
Олег Онаць

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації