В мультсеріалі «South Park», в восьмій серії шостого сезону (Red Hot Catholic Love), яка була присвячена гучному скандалу про сексуальні домагання з боку священників в католицькій церкві, є яскравий образ безглуздого догматизму, забобонів та мороку. Цей образ з'являється в самому серці католицизму - в Ватикані, під Собором Святого Петра, глибоко під землею. Його складно не помітити, оскільки він контрастує з головними символами Риму і є складовою зовсім іншого культурного простору.

Отець Максі з США рушає в Ватикан, аби запропонувати священникам не вступати в інтимні стосунки з неповнолітніми хлопчиками, але у відповідь чує, що це по-перше, давня католицька традиція, яка спричинена целібатом, а, по-друге, про це нічого не сказано в "Священному укладі законів Ватикану". Сам же уклад змінювати не можна, а не можна, тому що його ніхто не бачив. Всі, хто намагався дістати його з-під землі, не могли пройти випробувань і гинули.

Отцю Максі вдалося пройти всі ці випробування і потрапити в кімнату, де зберігався цей уклад. Стіни підземелля, і самої кімнати, рясніли безглуздим набором кирилічних літер (знаходимо там навіть наші Ґ та Є, а в одному місці літери утворюють цікаву комбінацію - "ґЄЙ"). Текст укладу також написаний кирилицею. На дверях кімнати намальована велика літера Җ (знак з розширеної кирилиці, який входить в монгольську абетку), ця ж літера фігурує як головна в самому тексті "Священного укладу законів Ватикану"

Коли отець Максі з'являється в Соборі з цим "укладом" і з пропозицією внести в нього зміни стосовно целібату, то Велика Павучиха, яку своїми молитвами викликає католицьке священство, забороняє це зробити. Тоді Максі розриває папір з літерами кирилиці на шматки, і Собор в Ватикані перетворюється на руїни. Далі в своїй промові він каже, що католицька церква повністю відірвалася від реальності, і це треба було виправити - повернути людям прості та зрозумілі істини.

Творці цієї серії, аби підкреслити абсурдність ситуації та повний відрив від реальності, використали образ саме кирилічних, а не латинських літер. Кирилиця тут постає, як ознака чогось застарілого, незрозумілого та неактуального, що потребує, якщо не реформування, то скасування. Тобто йдеться про таку собі "духовну скріпу", яка заважає людям нормально жити. А величезна літера Җ на дверях, як образ Великої Павучихи, натякає ще й на інший образ, який червоною ниткою проходить крізь всю серію. Але про це можете дізнатися самостійно.)
________
Ця ж стаття версією української латиниці без діакритики "Фарбетка позиційна":

OBRAZ ''DUXOVNOJ SKRYPI''

V muljthseryaly «South Park», v vosjmyi seryj costoho sezonu (Red Hot Catholic Love), iaka bula prisviatcena hutcnomu skandalu pro seksualjny domahannia z boku sviactcennikyv v katolitsjkyi tserkvy, ie iaskravii obraz bezghluzdoho doghmatizmu, zabobonyv ta moroku. Tsei obraz zjavliaietjsia v samomu sertsy katolitsizmu - v Vatikany, pyd Soborom Sviatoho Petra, hliboko pyd zemleiu. Ioho skladno ne pomytiti, oskyljki vyn kontrastuie z holovnimi simvolami Rimu y ie skladovoiu zovsym yncoho kuljturnoho prostoru.

Otetsy Maksy z USA rucaie v Vatikan, abi zaproponuvati sviactcennikam ne vstupati v yntimny stosunki z nepovnolytnymi xloptcikami, ale u vydpovydj tcuie, ctco tse po-perce, davnia katolitsjka traditsyia, iaka spritcinena tselybatom, a, po-druhe, pro tse nytcoho ne skazano v ''Sviactcennomu uklady zakonyv Vatikanu''. Sam qe uklad zmyniuvati ne moqna, a ne moqna, tomu ctco ioho nyxto ne batciv. Vsy, xto namahavsia ioho dystati z-pyd zemly, ne mohli proiti viprobuvanj y hinuli.

Otsiu Maksy vdaietjsia proiti vsy tsy viprobuvannia y potrapiti v kymnatu, de zberyhavsia tsei uklad. Styni pydzemellia, y samoj kymnati, riasnyli bezghluzdim naborom kirilytcnix lyter (znaxodimo tam navytj nacy Ґ ta Є, a v odnomu mystsy lyteri utvoriuiutj kombynatsyiu - "ґЄЙ"). Tekst ukladu takoq napisanii kirilitseiu. Na dveriax kymnati namaliovana velika lytera Җ (znak z rozcirenoj kirilitsy, iakii vxoditj v mongholjsjku abetku), tsia q lytera fyghuruie, iak holovna v samomu teksty ''Sviactcennoho ukladu zakonyv Vatikanu''.

Koli otetsj Maksy zjavliaietjsia v Sobory z tsim ''ukladom'' y z propozitsyieiu vnesti v nioho zmyni stosovno tselybatu, to Velika Pavutcixa, iaku svojmi molitvami viklikaie katolitsjke sviactcenstvo, zaboroniaie tse zrobiti. Tody Maksy rozrivaie papyr z lyterami kirilitsy na cmatki, y Sobor v Vatikany peretvoriuietjsia na rujni. Daly v svoji promovy vyn kaqe, ctco katolitsjka tserkva povnystiu vydyrvalasia vyd realjnosty, y tse treba bulo vipraviti - povernuti liudiam prosty ta zrozumyly ystini.

Tvortsy tsyiej seryj, abi pydkresliti absurdnystj situatsyj ta povnii vydriv vyd realjnosty, vikoristali obraz same kirilytcnix, a ne latinsjkix lyter. Kirilitsia tut postaie, iak obraz tcohosj zastaryloho, nezrozumyloho ta neaktualjnoho, ctco potrebuie, iakctco ne reformuvannia, to skasuvannia. Tobto idetjsia pro taku soby ''duxovnu skrypu'', iaka zavaqaie liudiam normaljno qiti. A velitcezna lytera Җ na dveriax, iak obraz Velikoj Pavutcixi, natiakaie ctce i na yncii obraz, iakii tcervonoiu nitkoiu proxoditj kryzj vsiu seryiu. Ale pro tse moqete dyznatisia samostyino.)naturanaut
Андрій Нікітін

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації